Impressió 3D – FreeCad

Per realitzar aquesta unitat, caldrà descarregar el programa lliure FreeCad:

https://www.freecadweb.org/wiki/Download

Per poder imprimir s’ha d’utilitzar el program CURA que es pot descarregar des de:

https://ultimaker.com/en/products/cura-software

 

L’escola ha adquirit la impressora 3D Prusa i3 Hephestos:

Prusa i3 Hephestos

Aquestes són algunes de les peces que hem imprès a l’Escola:

Escola Betúlia Impressió 3D

Escola Betúlia Impressió 3D

Escola Betúlia Impressió 3D

 

Hi ha diferentes activitats per realitzar en aquesta unitat:

1. Crearem una figura de 10x10x20 mm (alçada 20mm).

Aquí aprendrem a saber visualitzar les diferentes cares i preparar el fitxer per ser imprès amb la impressora 3D

 

 

– Crear un nou fitxer: File / New

– Seleccionar el Workbench: Part (per fer peces)

– Clicar la figura del CUB
S’ha creat un cub de 10mm de costat

– Passar el mouse per sobre per veure com les cares canvien de color, si seleccionem una cara veurem els detalls de la cara a la finestra COMBO VIEW:

(sino veiem la finestra COMBO VIEW, es pot activar a View > Panels > Combo View)

Seleccionar la cara superior de la figura Cube
Canviar l’altura a 20mm (height a la finestra COMBO VIEW), veureu com es transforma en un rectangle.

– Guardar el fitxer amb el vostre nom
el_teu_nom_cub.FCStd

– Per imprimir el fitxer a una impressora 3D cal exportar-lo
File / Export
El fitxer ha de ser amb extensió STL (mesh = malla)

– Programa CURA
Seleccionar la impressora 3D
Importar el fitxer STL
Seleccionar la densitat que volem imprimir
Seleccionar layers per veure com quedaria
Guardar el fitxer per passar-ho a la impressora 3D amb un pen drive
el_teu_nom_cube.gcode

Aquí podreu veure algunes ajudes per fer servir el FreeCad:

– El icone de la LUPA: posiciona l’objecte a tota la pantalla.

– Representació de l’objecte:

Hi ha dues maneres de representar el cub:
Menu: View / Perspective view
Seleccionar cada una de les vistes per veure com es veuen les cares

Menú: View / Orthographic view
Seleccionar cada una de les vistes per veure com es veuen les cares

– Navegació dins del programa FreeCad

Am el botó dret:
Navigacition style: BLENDER
D’aquesta manera els botons fan unes funcions:
Botó central: la càmera gira
Per tornar a la posició inicial cal seleccionar la vista axonomètrica un altre cop
Botó central + SHIFT: el cub es desplaça
Roda del mouse: s’apropa o allunya

– Diferents tipus de visualització d’un objecte:

Canviar a les diferents Draw styles (tipus de visualització)
Menú: View / Draw style
Flat lines
Shaded
Wireframe
Points

– Canviar el tipus de visualització d’un objecte només:
Seleccionar l’objecte a COMBO VIEW
Amb la tecla “ESPAI” podem amagar un objecte, tornem a apretar “ESPAI” i tornarà a aparèixer.
En mode VIEW, tenim la propietat DRAW STYLE on podem escollir els diferents tipus
Flat lines
Shaded
Wireframe
Points

2. Creació de la peça següent:

 

– Crear un nou fitxer: File / New

– Seleccionar el Workbench: Part (per fer peces)

– Clicar la figura del CUB
S’ha creat un cub de 10mm alçada, 30mm amplada i 30mm llargada
Anomenar aquest cub amb el nom BASE
Transformar-lo a color vermell a COMBO VIEW
View / Shape color = seleccionar color vermell

– Clicar la figura del CUB
S’ha creat un altre cub de 50mm alçada, 10mm amplada i 10mm llargada
Anomenar aquest cub amb el nom PILAR
Transformar-lo a color groc a COMBO VIEW
View / Shape color = seleccionar color groc

– Guardar el fitxer amb el vostre nom
el_teu_nom_pilar.FCStd

 

 

3. Crear una piràmide de cubs del Q*Bert de 3 nivells de 10 mm de costat

 

– Crear un nou fitxer: File / New

– Seleccionar el Workbench: Part (per fer peces)

– Clicar la figura del CUB
S’ha creat un cub de 10mm de costat

– Clicar la figura del CUB
S’ha creat un altre cub de 10mm de costat
Desplaçar-lo 10mm en l’eix x i y:
A la finestra COMBO VIEW, seleccionar DATA
Desglossar POSITION
Canviar x = 10 i y = 10

– Clicar la figura del CUB
S’ha creat un altre cub de 10mm de costat
Desplaçar-lo 10mm en l’eix y i z:
A la finestra COMBO VIEW, seleccionar DATA
Desglossar POSITION
Canviar y = 10 i z = 10

 

– Clicar la figura del CUB
S’ha creat un altre cub de 10mm de costat
Desplaçar-lo 20mm en l’eix x i y:
A la finestra COMBO VIEW, seleccionar DATA
Desglossar POSITION
Canviar x = 20 i y = 20

 

– Clicar la figura del CUB
S’ha creat un altre cub de 10mm de costat

Desplaçar-lo 10mm en l’eix x , 20mm en l’eix y i 10mm en l’eix z:
A la finestra COMBO VIEW, seleccionar DATA
Desglossar POSITION
Canviar x = 10 y = 20 i z= 10

 

– Clicar la figura del CUB
S’ha creat un altre cub de 10mm de costat
Desplaçar-lo 20mm en l’eix y i 20mm en l’eix z:
A la finestra COMBO VIEW, seleccionar DATA
Desglossar POSITION
Canviar y= 20 i z= 20

 

 

 

 

3. Ajuntar dues figures:

 

 

 

– Crear el primer cube de la dreta de 20mm de costat
Clicar el cube per crear un
Canviar el tamany a COMBO VIEW: DATA / BOX

– Desplaçar-lo 20mm en el l’eix de les x
Desplaçar-lo a COMBO VIEW: DATA / PLACEMENT / POSITION

– Crear el cube de l’esquerra de x=20mm, y=20mm i z=30mm
Clicar el cube per crear un
Canviar el tamany a COMBO VIEW: DATA / BOX

– Seleccionar els dos objectes a COMBO VIEW
Clicar el botó: Make a union of several shapes
Menú: PART / REFINE SHAPE

Crearà un nou objecte fusionat que és independent dels dos objectes anteriors creats.

 

5. Crear les peces del TETRIS

Alçada: 10mm

En aquest exercici només tens les mides de les peces, intenta fer totes les 5 peces del tetris.

 

5. Crear un COMECOCOS
Radi: 25mm
Grossor: 5mm
L’ull està a 5mm de distància del centre.

 

 

 

– Crear un cilindre amb els botons per defecte
Canviar les dades: Canviar el tamany a COMBO VIEW: DATA / BOX
Alçada: 5mm Radi: 25mm Angle: 360º – 90º = 270º
Reanomenar: CARA PACMAN

– S’haurà de ROTAR per què quedi igual que la imatge superior
Seleccionar la vista PLANTA (superior)
Rotar 90º en l’eix de la Z
COMBO VIEW: PLACEMENT (obrir finestra)
Axis: Z Angle: 45º

– Dibuixar l’ull amb un altre cilindre
Crear un altre cilindre
La mida ha de ser:
Grossor: 5mm Radi: 2mm Renombrar: ULL PACMAN
Desplaçar-lo: 10mm en el eix de les y

– Perquè sigui un forat, s’haurà de fer la DIFERÈNCIA entre els dos objectes
Seleccionar primer la CARA, després l’ULL i clicar:
Make a cut of two shapes
(Per fer un forat a la cara)

6. REPETICIONS

– Crear la base
Afegir un cilindre de radi=10mm, alçada=5mm
Anomenar: BASE1

– Crear un altre cilindre al centre de radi:5mm i alçada=9mm
Desplaçar-lo -2mm en els eixos de la z
Anomenar: BASE2

– Fusionar els dos objectes
Seleccionar els dos objectes i clicar FUSIONAR
Es crea un objecte amb el nom FUSION

– Crear un altre cilindre al centre per a fer el forat
Afegir un cilindre de radi=2mm i alçada=15mm
Desplaçar-lo -5mm en els eixos de la z per assegurar que travessa tota la peça
Anomenar: CENTRE

– Seleccionar primer l’objecte FUSION i després el CENTRE
Clicar a “Make a cut of two shapes”

– Crear un cilindre per fer el primer forat
Afegir un cilindre de radi=1mm i alçada=10mm
Anomenar: FORAT

– Desplaçar-lo en l’eix de la x 7 mm

– Canviar WORKBENCH a DRAFT per fer les repeticions
Seleccionar el cilindre que serà el forat
Clicar a “Array”
Canviar ARRAY TYPE = POLAR
NUMBER POLAR = 8

– Seleccionar un altre cop WORKBENCH = Parts

– Fer els forats:
Primer seleccionar l’objecte FUSION, després el ARRAY de forats i clicar a
“Make an curt of two shapes”

 

7. TORRE

– Crear un cilindre de r=30mm i alçada=100mm
Anomenar= TORRE

– Crear el cilindre interior per fer el forat
Radi=20mm i alçada=120mm (per veure que sobresurt del cilindre TORRE)
Anomenar= FORAT

– Buidar la torre
Seleccionar primer la TORRE i després el FORAT
Clicar a “Make a cut of two shapes”
Es crearà un objecte anomenat CUT

– Crear un cube de llargada=20mm i amplada=10mm i aláda= 10mm
Anomenar= MERLET
Desplaçar-lo 90mm en l’eix de la z
Desplaçar-lo 15mm en l’eix de la x
Desplaçar-lo -5mm en l’eix de la y

– Canviar a WORKBENCH = DRAFT
– Seleccionar el MERLET i clicar ARRAY
Array type= polar
Number polar=8

– Seleccionar un altre cop WORKBENCH = Parts

– Fer els MERLETS:
Primer seleccionar l’objecte CUT, després el ARRAY de forats i clicar a
“Make an curt of two shapes”

 

8. Figura formada per 2 cubs i 3 cilindres:

– Crear un cub de Lengjt = 40 mm, Width = 20mm i Height = 20mm
– Crear un cilindre de radi = 10 mm, Height = 20mm i Angle = 360ª
Desplaçar-lo a x = 40mm i y = 10mm

– Crear un altre cub de length = 20mm, height = 40 mm i Height = 20 mm
Desplaçar-lo a x = 30 mm i y = 10 mm

– Crear un altre cilindre de radi = 10 mm, Height = 20mm i Angle = 360ª
Desplaçar-lo a x = 40mm i y = 50mm

– Crear un altre cilindre de radi = 10 mm, Height = 20mm i Angle = 360ª
Desplaçar-lo a y = 10mm

– Unir totes les peces
Clicar el botó: Make a union of several shapes
i després anar al menú: PART / REFINE SHAPE

9. Castell

Construeix aquest castell amb les mides següents:

 

 

 

 

8. Peces del TRIVIAL

Has de crear les peces del Trivial:

 

Per imprimir objectes 3D directament amb el programa CURA podem descargar fitxers amb extensió STL (*.stl) a thingiverse.com

Per descargar fitxers FreeCAD d’exemple amb extensió FCStd (*.FCStd) podem anar a thingiverse.com o a grabcad.com

 

Anuncis